Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA I PRUŽANJA USLUGA PUTEM VEB PORTALA (u daljem tekstu „OUP“).

Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

UVODNE ODREDBE

 1. Trgovac „Siniša Aleksić preduzetnik Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute WEBSPARK Klenak“ je privredno društvo/preduzetnik osnovan u skladu sa pravom Republike Srbije, matični broj 66006387, PIB 112294272 (u daljem tekstu „Trgovac“) koje je ujedno i osnivač veb portala SteamShopSrbija.com.
 2. Trgovac prodaje svoje usluge („Proizvodi“) Kupcima putem veb portala Steam ShopSrbija.com („Veb portal“), kreirane korišćenjem platforme WordPress (GPL v2+).
 3. Proizvodi na sajtu predstavljaju informacionu uslugu nabavke digitalnih ključeva/kodova za platforme kao što su Steam, Origin, Uplay, Social Club, Xbox, PlayStation Network, iTunes i druge koji otključavaju određene pogodnosti i proizvode na tim platformama (kao što su digitalne igrice, pretplate, bodovi i novac u igrici i slično).
 4. Kupac je pravno lice, preduzetnik ili punoletno fizičko lice koje kupuje usluge preko portala SteamShopSrbija.com („Kupac“).

1. PREDMET OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA I PRUŽANJA USLUGA PUTEM VEB PORTALA

1.1          Ovim Opštim uslovima korišćenja i prodaje putem Veb portala bliže se određuju uslovi kupovine Proizvoda tj. usluga nabavke proizvoda od strane Kupca korišćenjem Veb portala.

1.2          Pre izvršene kupovine putem Veb portala, Kupac izjavljuje da je pročitao i razumeo sve odredbe OUP, te da iste u potpunosti prihvata.

1.3          OUP su dostupni Kupcu u svakom momentu na internet stranici SteamShopSrbija.com, a ugovori koje Kupci zaključuju sa Trgovcem na osnovu prodaje Proizvoda tj. usluga preko Veb portala po osnovu ovih OUP mogu se zaključiti samo na srpskom jeziku.

2. CENE I NAČIN PLAĆANJA

2.1          Cene za Proizvode koji se prodaju putem Veb portala su izražene u dinarima bez poreza na dodatu vrednost (PDV) jer Trgovac nije u PDV sistemu, za prodaju koja se reguliše na teritoriji Republike Srbije. Cene za Proizvode tj. usluge su dostupne Kupcima prilikom korišćenja Veb portala.

2.2          Istaknute cene su konačne samo do momenta potpunog izvršenja usluge i ne uključuju cenu dostave budući da se dostava digitalnog proizvoda vrši online.

2.3          Cene za Proizvode tj. usluge su podložne promenama sve do trenutka potpunog izvršenja usluge. Trenutak izvršenja usluge nastupa od momenta kada status narudžbine bude promenjen sa “Uplata evidentirana” na status “Obrada u toku”. Status “Obrada u toku” označava da je Trgovac krenuo u izvršenje usluge nabavke kodova kako bi izvršio narudžbinu.

2.5          Trgovac zadržava pravo da naručenu uslugu za koju još uvek nije evidentirana uplata pre vremena otkaže (pre 72h od momenta kreiranja narudžbine) u slučaju promena cena usluge. Nakon toga neophodno je da Kupac ponovo izvrši narudžbinu za željenu uslugu ukoliko je saglasan sa novom cenom.

2.4          Poručene Proizvode, tačnije usluge iz prodajnog asortimana Trgovca, Kupac može platiti na više načina i to: A) preko računa, B) online pomoću e-banking ili m-banking platformi koje ima dostupne u svojoj banci ili B.A.) putem NBS IPS QR koda.

         A. Plaćanje preko računa

                Poručene Proizvode tj. usluge Kupac može platiti direktnom uplatom na račun Trgovca (uplatnicom na bilo kom šalteru pošte, banke ili bilo kog drugog uplatnog mesta koji nude platni promet) uz obavezno navođenje odgovarajuće svrhe uplate sa brojem narudžbine koji se generiše prilikom naručivanja. Nakon plaćanja preko računa, Trgovac može da potvrdi uplatu slanjem SMS poruke i/ili putem email-a i Proizvod će biti isporučen na email, kao i na lični StamShopSrbija nalog kupca u odeljku Moje narudžbine. Kupac nije u obavezi da obavesti Trgovca o izvršenoj uplati, ali će tada morati da sačeka da Banka obradi transakciju.

         B. Online plaćanje (e-banking / m-banking)

                Poručene proizvode tj. uslugu Kupac može platiti korišćenjem njemu dostupnih online servisa koje nudi banka u kojoj ima račun sa kojim plaća Proizvod tačnije uslugu. To podrazumeva korišćenje online banking servisa u okviru banke Kupca bilo u vidu e-banking softvera ili m-banking aplikacije za mobilne telefone.

         B.A. Skeniranjem NBS IPS QR koda

                Poručene proizvode tj. uslugu Kupac može da plati i korišćenjem NBS IPS QR koda  putem aplikacije za mobilne telefone, ukoliko Banka Kupca podržava takvu funkcionalnost.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije.

3. PORUČIVANJE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

3.1           Poručivanje Proizvoda tačnije usluga se vrši na sajtu Veb portala na način koji je definisan na stranici Pomoć u sekciji  „kako naručiti“. U slučaju da Kupac ima nedoumica u vezi naručivanja Proizvoda tačnije usluga putem Veb portala, može se obratiti Prodavcu za dodatne informacije putem dole navedenih kontakt podataka.

3.2          Poručivanje Proizvoda tj. usluga putem Veb portala mogu vršiti punoletna fizička lica, preduzetnici i pravna lica. Ovi OUP su sačinjeni u skladu sa važećim propisima i zakonima Republike Srbije, a kupoprodaja sa inostranim elementom nije moguća u ovom trenutku.

3.3.         Slanjem Narudžbine Kupac potvrđuje da je na jasan i razumljiv način pre kupovine i zaključenja ugovora obavešten od strane Trgovca o:

 1. osnovnim obeležjima proizvoda tačnije usluge;
 2. adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Trgovca;
 3. prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca;
 4. načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Trgovca;
 5. podršci koju Trgovac pruža Kupcu posle prodaje, ugovornim garancijama (ukoliko Trgovac ima pravo na istu) i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije;
 6. da eventualni spor između njega i Trgovca može biti rešen vansudskim putem, samostalno dogovorom Ugovornih strana, odnosno ukoliko strane sporazumno dogovore angažovanje jednog ili više medijatora ili arbitara, radi rešenja spora;
 7. da klikom na dugme Naruči, prihva da gubi pravo na odustanak od ugovora nakon izvršenja usluge;
 8. da je klikom na dugme Naruči, Kupac upoznat sa proračunom za izvršenje informacione usluge;
 9. da može da prepozna, pristupi, uskladišti i reprodukuje tekst ovih OUP, kao i podatke u vezi zaključenog ugovora;
 10. da ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje Narudžbinu;
 11. da su sva dokumenta dostupna na srpskom jeziku;
 12. da su OUP koje je Kupac pročitao i saglasio se sa istim pre zaključenja ugovora, sastavni deo ugovora između Prodavca i Kupca, a sa kojima je Kupac saglasan što potvrđuje slanjem Porudžbenice.

3.4          Odmah nakon slanja Narudžbine, Kupcu će biti potvrđen prijem Narudžbine koja sadrži prihvat ponude Kupca za zaključenje ugovora.

3.5          Narudžbina povodom Proizvoda tj. usluge koje Trgovac primi od Kupaca putem Veb portala, su obavezujuće za Kupca. Slanjem narudžbine od strane Kupca Trgovcu putem Veb portala, smatra se da je zaključen kupoprodajni ugovor za Proizvode, i to između Trgovca i Kupca. Takođe, slanjem narudžbine od strane Trgovca, Kupac prihvata obavezu plaćanja Proizvoda tačnije usluga.

3.6          Pri poručivanju Proizvoda tačnije usluga putem Veb portala, Kupac je obavešten i saglasan da može doći do razlike u izgledu konkretnog Proizvoda koji se naručuju prikazanih na računaru i mobilnom telefonu Kupca i stvarnog izgleda Proizvoda (usled reprodukovanja izgleda Proizvoda putem fotografije, grafike i slično).

3.7        U periodu od jednog do sedam dana nakon što potvrdi porudžbinu i Kupcu dostavi Proizvod, Trgovac će poslati jednu dodatnu e-mail poruku Kupcu u kojoj se zahvaljuje Kupcu na uspešno izvršenoj kupovini. Poruka koja se dobija 7 dana kasnije sadrži i poziv na akciju kao što je poziv Kupcu da ostavi svoj utisak o Trgovcu i iskustvo prilikom korišćenja Veb portala. Kupac nije u obavezi da se odazove na poziv na akciju i može da ignoriše poruku.

3.8       Nakon što kupac pritisne dugme Naruči na krajnjoj stranici za kreiranje narudžbina, narudžbina će biti kreirana i tada je kupac upoznat i prihvata proračun izvršenja usluge (što je naznačeno i na navedenoj stranici). Takođe, od momenta kada je uplata evidentirana do momenta kada usluga krene u realizaciju, Kupac ima pravo da popuni Izjavu o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu i na taj način da zatraži povraćaj novca koji je moguć jedino u tom slučaju. Da bi kupac ostvario pravo na odustanak od ugovora, neophodno je da narudžbina tj. naručena usluga nije krenula u realizaciju i nije izvršena. Kupac izjavljuje pravo na odustanak od ugovora (ištampan, popunjen i skeniran) slanjem el. pošte na email adresu info@webspark.rs ili putem pošte na adresu Siniša Aleksić preduzetnik WEBSPARK, Maršala Tita 104, 22424 Klenak. Kupac može da preuzme propisani obrazac putem gore navedenog linka, takođe takav obrazac dobija i na email koji potvrđuje prijem narudžbine i/ili evidentiranu uplatu ili ga u svakom trenutku može zatražiti putem emaila info@webspark.rs ili office@steamshopsrbija.com.

3.9        Odustanak od ugovora – Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor. Kreiranjem narudžbine, kupac je saglasan i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora kada Trgovac u potpunosti izvrši ugovor. Status narudžbine “Obrada u toku” znači da je usluga ubrzo izvršena, dok status “Završeno” označava da je ugovor, tačnije usluga u potpunosti izvršena. Kada je usluga izvršena, sadržaj usluge će se nalaziti na ličnom nalogu Kupca, kao i na automatski poslatom emailu na adresi el. pošte Kupca.

3.10     Povraćaj novca – Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od Kupca najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Trgovac vrši povraćaj sredstava koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako potrošac odnosno Kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

Trgovac će za uplate na tekući račun, e-bankingom/m-bankingom ili uplate putem NBS IPS QR koda sredstva povratiti na tekući račun Kupca koji je naveo u Izjavi o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu.

4. NAČIN, USLOVI I ROKOVI ISPORUKE

4.1        Trgovac je u obavezi da obezbedi izvršenje usluge. Da bi se izvršila usluga Kupac je prethodno u obavezi da izabere jedan od  ponuđenih načina plaćanja i ukoliko plaća preko računa ili putem online servisa uplati celokupnu vrednost naručene usluge.

4.2        Trgovac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz Narudžbine. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Trgovac zadržava pravo otkazivanja Narudžbine o čemu će Kupac biti obavešten putem SMS poruke na broj telefona koji je naveo prilikom registracije i otvaranja korisničkog naloga.

4.3        Trgovac je u obavezi da izvrši uslugu najkasnije u roku od 14 dana od momenta evidentirane uplate. U slučaju da izbršavanje usluge nije moguće, krivicom Kupca, Trgovac ima pravo da Kupcu ne dostavi proizvod dok Kupac ne pošalje nove podatke za prijem proizvoda. Kao dokaz da je Isporuka usluge neuspešna, Trgovcu će se vratiti obaveštenje od Mail servisa da email poruka (koja sadrži Proizvod) nije uspešno isporučena.

4.4        Prilikom isporuke usluga elektronskim putem, dokaz o prijemu može biti u formi elektronskih poruka i logova sa servera (npr. originalna poruka i log sa mail servera Trgovca ukoliko je usluga realizovana putem e-mail kanala, odnosno log sa web servera koji sadrži datume i vremena pristupa na nalog u slučaju da se usluga preuzima sa sajta Prodavca).

4.5         Digitalna usluga koja podrazumeva nabavku digitalnog proizvoda (digitalni kod) koji se Kupcu dostavlja na njegov/njen nalog u okviru sajta Trgovca u odeljku Moj nalog. Samo vlasnik naloga, sa kojeg je informaciona usluga naručena, može pogledati sadržaj izvršene usluge.

4.6         Na zahtev i odgovornost Kupca, Trgovac može poslati sadržaj digitalne usluge (digitalni kod) direktno Kupcu preko drugih kanala komunikacije (kao što su email, SMS, instant poruke…) zaobilazeći ustanovljen sistem za dostavu digitalnih usluga. U tom slučaju, Kupac je odgovoran za ispravnost kupljenog digitalnog koda i odgovara ukoliko isti nije validan, oštećen je, nije kompatibilan sa nalogom i/ili uređajem na kojem Kupac želi da ga aktivira. Odmah po slanju digitalnog koda na ovaj način, isti će biti označen kao „otpčećen“ i biće dodeljen tačan datum, sat, minut i sekund kada se to desilo. Detalji su objašnjeni pod tačkom 5.6 ovih Uslova.

4.7         Kupac u svakom trenutku može da prati status svoje narudžbine putem svog naloga. Svaka nova narudžbina koju napravi Kupac je označena statusom “Na čekanju”, takav status narudžbina ima do momenta kada je evidentirana uplata za određenu narudžbinu za informacionu sulugu. Od momenta kada je uplata evidentirana na bankovni račun

5. SAOBRAZNOST ROBE I REKLAMACIJE

5.1           Ukoliko se konstatuje da je isporučen Proizvod tačnije usluga neispravna, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru, Kupac (pod uslovom da se radi o Kupcu koji je potrošač u smislu odredba Zakona o zaštiti potrošača) ima pravo na reklamaciju iste u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača. Prijava reklamacije se može izvršiti elektronskim putem slanjem reklamacije na e-mail ili broj telefona navedenim u ovom dokumentu.

5.2          Garancija važi isključivo za ispravnost CD-ključa i ne uključuje blokade kao što su PunkBuster, EAC ili bilo koji drugi program koji služi za proveru varanja. Za uvažavanje garancije, Kupac je dužan da sve informacije prosledi Trgovcu koje uključuju jasno definisane fotografije ili bilo koje definisane druge dokaze koji jasno evidentiraju da CD-ključ ne radi. Garancija nije važeća u slučaju gubitka, distribuiranja, aktiviranja na pogrešnom nalogu, aktiviranja na nalogu/uređaju koji ne podržava taj Proizvod, kupovine CD-ključa koji ne odgovara regionu i/ili platformi na koju Kupac želi da aktivira ili u slučaju prenosa u dalju prodaju ili prenosu trećim licima. U tim slučajevima, ispravnost CD-ključa je uništena prema krivici kupca.

5.3        Takođe, Trgovac nije odgovoran ukoliko igra ne radi prema očekivanjima Kupca. Smatra se da je igra ispravna jer se preuzima sa zvaničnih servera proizvođača iste. Ukoliko igra ne radi prema očekivanjima Kupca, Kupac se može obratiti proizvođaču igre.

5.4         Kupac je u obavezi da u roku od 3 radna dana uplati iznos usluge. Ukoliko to ne učini, smatra se da kupac odustaje od kupovine i ugovor se zatvara.

5.5        U skladu sa ZZPot, potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor. Ukoliko Kupac unutar usluge dobije CD-ključ koji je prethodno iskorišćen Trgovac se odriče bilo kakve odgovornosti.

5.6         Kupac nema pravo na reklamaciju digitalnog Proizvoda ukoliko je od Prodavca zatražio da se digitalni Proizvod dostavi drugim kanalima komunikacije (opisano u tački 4.6 ovih Uslova). Prodavac će poslati digitalni proizvod Kupcu mimo ustanovljenog sistema samo i isključivo na zahtev Kupca. Kupac je u potpunosti odgovoran za poručeni digitalni Proizvod koji se dostavlja mimo sigurnosnog sistema (tj. putem drugih kanala komunikacije, opisno u tački 4.6 ovih Uslova). Prodavac se ograničava odgovornosti nad digitalnim kodom koji je poslat na takav način. Kupac je u obavezi da osigura kanale komunikacije preko kojih zahteva da se sadržaj informacione usluge, odnosno digitalni kod dostavi.

5.7.        Reklamaciona procedura – Ukoliko Kupac želi da izjavi reklamaciju Trgovcu, to može učiniti na email adresu info@webspark.rs ili office@steamshopsrbija.com ili putem pošte na Siniša Aleksić preduzetnik WEBSPARK; Maršala Tita 104, 22424 Klenak.

Trgovac je u obavezi da u roku od 8 dana odgovori na reklamaciju, dok je rok za rešavanje reklamacije 15 dana. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

U slučaju da je reklamacija odbijena, Trgovac je:
• dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije);
• dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Kao Trgovac dužni smo da Kupcu bez odlaganja izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

6. USLOVI KORIŠĆENJA VEB PORTALA I KORISNIČKI NALOZI KUPCA

6.1          Registracija Naloga za kupovinu preko Veb portala

6.1.1        Da bi izvršio kupovinu Proizvoda preko Veb portala, neophodno je da Kupac ima korisnički nalog na Veb Portalu. Registracijom naloga Kupac potvrđuje da je u potpunosti upoznat i da prihvata Opšte uslove korišćenja platforme koji su dostupni na ovom sajtu.

6.1.2      Kupac takođe može poručiti proizvod tačnije uslugu pozivanjem ili slanjem poruke Prodavcu na broj telefona ili email adresu koji su navedeni na Veb portalu. U tom slučaju prodavac je dužan da kreira porudžbinu za Kupca i dostavi Kupcu detalje o porudžbini elektronskim putem na email adresu koju Kupac navede prilikom komunikacije sa Prodavcem. U ovom slučaju Kupcu se kreira nalog na Veb portalu i smatra se da je kupac upoznat sa svim OUP i Politikom privatnosti.

6.1.3       Kupac korišćenjem Veb portala za kupovinu Proizvoda tačnije usluga, potvrđuje sledeće:

 • da je u potpunosti upoznat i da prihvata ove OUP,
 • tačnost i potpunost navedenih podataka u postupku registracije i otvaranja korisničkog naloga, odnosno podataka dostavljenih prilikom korišćenja Veb portala.

6.1.4      Na osnovu registrovanog Naloga, Kupac može koristiti Veb portal u skladu sa ovim OUP.

6.1.5      Kupac je u obavezi da dostavi Trgovcu, između ostalog, i sledeće podatke:

 • U slučaju Kupca fizičkog lica: Ime i prezime, email, broj telefona, prebivalište ili boravište (adresa, grad i poštanski broj) (obavezno),
 • U slučaju Kupca pravnog lica i preduzetnika: poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, adresa sedišta (adresa, grad i poštanski broj), matični broj, PIB, e-mail, broj telefona (svi podaci obavezni).

6.1.6       Kupac može biti svako punoletno fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik. Nalozi koji se registruju „botovima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem ovog ugovora i korišćenjem odnosno kupovinom preko Veb portala, Kupac izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi ugovor koji je važeći na teritoriji na kojoj sedište ima Trgovac.

6.1.7      Kupac je upoznat da Veb portal zadržava pravo da odbije zahtev Kupca za registraciju Naloga, odnosno da mu odbije mogućnost kupovine preko Veb portala, ili da ukine postojeći Nalog, iz bilo kog razloga po sopstvenoj diskrecionoj oceni i bez dostavljanja bilo kakvog obaveštenja ili obrazloženja Kupcu u kom slučaju Trgovac neće snositi bilo kakvu odgovornost.

6.1.8       Kupac snosi odgovornost za bezbednost svog Naloga, kao i svog korisničkog imena i lozinke. Trgovac ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Kupčevog propusta da ispuni ovu obavezu koja se odnosi na bezbednost.

6.1.9      Kupac prihvata da, ukoliko su podaci za kreiranje korisničkog naloga neistiniti, netačni, zastareli i nepotpuni, Trgovac zadržava pravo da, trenutno i bez dodatnog obrazloženja, ukine Nalog Kupca, i/ili zabrani Kupcu pristup i korišćenje Veb portala, kao i bilo kog njenog dela.

6.1.10.     Kupac je u obavezi da Trgovcu da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se završio proces otvaranja Naloga, odnosno neophodne za vršenje kupovine usluga preko Veb portala, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati Trgovcu podležu uslovima ovih OUP.

6.1.11     Kupac snosi celokupnu odgovornost i jedini je odgovoran za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Naloga, bilo od strane Kupca, ili trećih lica ovlašćenih od strane Kupca da pristupe Nalogu, i u obavezi je da omogući da su, kako on tako i ovlašćena treća lica, upoznata sa OUP, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala Trgovčeva pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore.

6.1.12      Kupac koji se prijavljuje i koristi Veb portal smatra se za potrebe ovih OUP ugovornom stranom.

6.1.13     U slučaju spora u vezi prava vlasništva nad Nalogom, Trgovac zadržava pravo da traži dokumentaciju kako bi utvrdio ili potvrdio prava vlasništva nad Nalogom. Dokumentacija može uključivati, ali nije ograničena na izvod iz nadležnog registra privrednih subjekata, drugi zvaničan dokument itd.

6.1.14     Trgovac zadržava pravo da utvrdi, po svojoj diskrecionoj oceni, pravo vlasništva na Nalogu i da prenese Nalog na pravog vlasnika. Ako nije moguće utvrditi pravog vlasnika Naloga, Prodavac zadržava pravo da privremeno suspenduje Nalog dok se ne razreši spor između zainteresovanih strana.

6.1.15     Kupac ne sme da koristi Veb portal u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe. Tokom bilo kakvog oblika korišćenja Veb portala, Kupac ne sme kršiti nijedan relevantni zakon/propis.

6.2          Podaci o ličnosti

6.2.1       Za potrebe kupoprodaje putem Veb portala Trgovac obrađuje određene podatke o ličnosti Kupaca na način i u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje reguliše naša Politika privatnosti, a dostupna je i putem ovog linka.

6.3          Intelektualna svojina i licenca

6.3.1      U skladu sa ovim OUP i prihvatanjem istih od strane Kupca, Trgovac dodeljuje i Kupac ovim putem prihvata ograničenu, neisključivu, neprenosivu i licencu (osim ako nije drugačije određeno u posebnom ugovoru) da Kupac registruje Nalog na SteamShopSrbija.com i koristi Veb portal, u zavisnosti od slučaja a za potrebe kupovine Usluga preko Veb portala.

6.3.2      Ograničena licenca koja je data Kupcu za korišćenje Veb portala i Autorskih delova Veb portala podleže dodatnim ograničenjima, koja su definisana u daljem tekstu. Svaka upotreba Veb portala, koja krši dole navedena ograničenja licence, predstavlja neovlašćeno korišćenje Veb portala protivno licenci koja je data i smatraće se kršenjem autorskih prava Prodavca na Veb portalu i Autorskim delovima Veb portala. Kupac je saglasan da ni pod kakvim okolnostima neće, između ostalog:

 1. kopirati, fotokopirati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastaviti Veb portal, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu Veb portala.
 2. modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo Veb portala, osim ako je Prodavac to izričito odobrio;
 3. ustupiti, založiti, prodati, sublicencirati ili na drugi način preneti prava garantovana ovim OUP bilo kom trećem licu bez prethodne izričite pisane saglasnosti Prodavca;
 4. koristiti bilo koji neovlašćeni program trećeg lica koji na bilo koji način utiče na rad Veb portala, ili programe automatizacije, niti bilo koje programe trećeg lica koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju između Veb portala i Prodavca, ili prikupljaju informacije o Veb portalu čitajući delove memorije koju Veb portal koristi za skladištenje informacija o Veb portalu.

6.3.3      Kupac ima samo pravo korišćenja Veb portala, u skladu sa ovim OUP. Bilo koja prava koja nisu eksplicitno data Kupcu na osnovu ovih OUP pripadaju vlasniku Veb portala. Sva prava na Autorskim delovima Veb portala su vlasništvo odgovarajućih označenih lica, i Kupac ima samo pravo korišćenja Autorskih delova na Veb portal u skladu sa ovim OUP.

6.3.4      Kupac ne sme pozajmiti, dati u zakup, ili na bilo koji drugi način ustupiti trećim licima korišćenje Veb portala, bez izričite prethodne pisane saglasnosti vlasnika Veb portala, kao ni korišćenje Autorskih delova Veb portala bez izričite prethodne pisane saglasnosti odgovarajućih označenih lica.

6.4          Uslovi koji se odnose na hardver/konekciju

6.4.1      Kako bi pristupio Veb portalu i istu koristio, Kupac mora da ispuni zahteve koji se odnose na hardver i internet konekciju, koji se vremenom mogu menjati. Kupac snosi celokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova za internet konekciju, kao i za svu opremu, servisiranje, popravke koji su neophodni kako bi se pristupilo Veb portalu.

6.5          Modifikacije Veb portala

6.5.1       Trgovac obaveštava Kupca da Veb portal, odnosno Trgovac, ima pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim svojstvima ili delovima Veb portala, sa ili bez slanja obaveštenja kako Kupcu tako i trećoj strani ili odgovornosti prema istima.

6.5.2      Kupac takođe razume i prihvata da svaka takva promena ili poboljšanje može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se pristupilo i/ili koristio Veb portal. U tom slučaju samo Kupac snosi odgovornost za nabavku neophodnog dodatnog softvera i/ili hardvera.

6.5.3      Sve nove karakteristike koje povećavaju ili poboljšavaju sadašnji Veb portal uključujući i implementaciju novih alata i resursa, podležu OUP.

6.5.4      Prodavac obaveštava Kupca da Trgovac može u bilo koje vreme izmeniti ili ukinuti Veb portal, ili deo Veb portala, sa ili bez ikakvog obaveštenja Kupca ili odgovornosti prema njemu.

6.5.5      Prodavac obaveštava Kupca da Trgovac neće biti odgovoran Kupcu niti bilo kojoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili ukidanje Veb portala.

6.6          Otkazivanje i ukidanje korisničkog Naloga

6.6.1      Kupac ima pravo da otkaže svoj Nalog, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga. Otkaz Naloga se vrši slanjem email poruke na važeću email adresu sa naslovom „Deaktivacija Naloga“. Kupac je u obavezi da izvrši sve eventualne obaveze prema Trgovcu u skladu sa ovim OUP pre otkazivanja Naloga.

6.6.2      Trgovac može da ukine Nalog Kupca, sa ili bez slanja prethodnog obaveštenja Kupcu, i da, u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga, odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja Veb portala.

6.6.3      Nakon otkazivanja Naloga bilo od strane Trgovca ili Kupca,

 • Kupac više neće moći da pristupi Nalogu;
 • Osim ako nije drugačije izričito predviđeno ovim OUP, Kupac nema pravo ni na kakve zahteve i potraživanja prema Trgovcu;
 • Svi dospeli iznosi koje Kupac duguje Trgovcu će se smatrati dospelim i plativim u celosti; i
 • Nalog Kupca će biti uklonjen sa interneta.

6.6.4      Trgovac vmože privremeno onemogućiti Kupca da koristi Veb portal u slučaju da Kupac ima bilo koju dospelu a neizmirenu obavezu prema Trgovcu, odnosno Operatoru.

6.7          Obaveze i odgovornosti Kupca

6.7.1       Prodavac zadržava pravo da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukine ili onemogući pristup Nalozima za koje utvrdi da krše ove OUP ili su na neki drugi način štetni za Veb portal ili Prodavca.

6.7.2      Kupac razume da Prodavac koristi treća lica kao dobavljače i hosting partnere kako bi obezbedio neophodni hardver, softver, mrežu, memoriju i drugu tehnologiju koja je neophodna za rad Veb portala. U tom smislu, ni Operator ni Prodavac neće biti odgovorni za nefunkcionisanje Veb portala usled radnji i propuštanja trećih lica.

6.7.3      Kupac razume da tehnička obrada i prenos putem Veb portala, uključujući i Sadržaj, obuhvata (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene kako bi bili u skladu sa i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

6.7.4      Kupac nema pravo da učitava, postavlja, poseduje i prenosi neželjene e-mailove, SMS-ove ili „spam“ poruke, crve ili viruse ili bilo koji drugi destruktivni ili razorni kod, a u vezi sa korišćenjem Veb portala.

6.7.5      Kupac je odgovoran za sve aktivnosti u vezi sa Nalogom i korišćenjem Veb portala.

6.7.6      Prilikom korišćenja Veb portala, između ostalog, izričito je zabranjeno sledeće:

 • Bilo koja aktivnost koja je štetna, zabranjena pozitivnim propisima, uvredljiva, uznemiravajuća, proizvodi mržnju;
 • Bilo koja aktivnost kojom se ugrožavaju ili krše lična prava trećih lica, prava u vezi sa intelektualnom svojinom, prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
 • Neovlašćen pristup tuđim informacijama i resursima;
 • Prenos malicioznog ili neovlašćenog software-a;
 • Imitacija ili lažno predstavljanje Kupca na bilo koji način;
 • Druge aktivnosti zabranjene u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

6.7.7      Povreda ili kršenje bilo koje odredbe ovih OUP, a kako to Prodavac utvrdi u skladu sa svojom diskrecionom ocenom, omogućuju Prodavcu da trenutno prekine poslovnu saradnju sa Kupcem bez ikakvog dodatnog obrazloženja, odnosno ukine Nalog Kupca.

6.8        Odricanje od garancije

6.8.1     Kupac koristi Veb portal, na sopstveni rizik. Veb portal se pruža „kakav jeste“ ili „kakav je dostupan“ bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih.

6.8.2    Trgovac ne garantuje da funkcionisanje Veb portala neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od virusa i drugih štetnih komponenti. Ipak, Trgovac će se truditi da obezbedi Kupcu sigurno korišćenje Veb portala koliko je to u moći Trgovca.

6.8.3    Kupac preuzima svu odgovornost za odabir Veb portala, za pristup istom, kao i za korišćenje Veb portala.

6.8.4    Kupac koji za kupoprodaju koristi Veb portal prema Trgovcu ostvaruje sva prava propisana Zakonom o zaštiti potrošača.

6.8.5.    Kupac shvata da obzirom na prirodu usluga koje se pružaju, WebSpark nije u mogućnosti da garantuje da će sadržaji iz poručenih usluga biti odgovarajući za Kupca.

6.9        Ograničenje odgovornosti

6.9.1     Kupac izričito ističe da razume i prihvata da Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu i primerenu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti za pojavu takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koji proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Veb portala; (ii) troškova nabavke zamena za dobra i usluge što proističe iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko Veb portala; (iii) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Kupca; (iv) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Veb portala; (v) ili bilo kog drugog pitanja koje se odnosi na Veb portal, i njeno korišćenje.

7. Izmene OUP Veb portala

7.1.         U slučaju izmene opštih uslova prodaje Veb portala Trgovac je u obavezi da objavi izmene na Internet stranici Veb portala i/ili obavesti Kupca o istoj putem e-maila. Kupac snosi odgovornost za povremene provere postojanja izmena u OUP.

7.2          Ukoliko neke od izmena ovih OUP postanu neprihvatljive za Kupca ili zbog njih Kupac više nije u saglasnosti i skladu sa ovim OUP, Kupac je u obavezi da ukine, odnosno deaktivira svoj Nalog i odmah prestane da koristi Veb portal. Ukoliko Kupac nastavi da koristi Veb portal, čak i nakon izmene ovih OUP, a da pri tom ne deaktivira svoj Nalog, smatraće se da je Kupac u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

8. OSTALI USLOVI 

8.1          Ukoliko neka od odredbi ovih OUP postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i OUP kao celine.

8.2          Na odnose nastale putem on-line kupovine preko Veb portala, između Trgovca i Kupca se primenjuju odredbe relevantnih propisa Republike Srbije.

8.3          Eventualne sporove u vezi sa primenom ovih OUP i izvršenih kupoprodaja po osnovu ovih OUP, Trgovac i Kupac će pokušati da reše mirnim putem. U slučaju da mirno rešenje nije moguće, Trgovac i Kupac su saglasni da reše eventualni spor pred nadležnim sudom u Srbiji u smislu relevantnih propisa.

8.4         Trgovac i Kupac su saglasni da će ovi OUP regulisati sve kupoprodaje u vezi Proizvoda tanije usluga putem Veb portala.

8.5         Ovi OUP primenjuju se na svaku prodaju koju izvrši Trgovac preko Veb portala.

8.6         Ovi OUP su sastavljeni i biće tumačeni u skladu sa pravom Republike Srbije. Na sve što nije regulisano ovim OUP primenjivaće se relevantne odredbe srpskog prava.

8.7          Veb portal je osnovan i posluje u skladu sa pravom Republike Srbije. Kupci koji odluče da pristupe i koriste Veb portal, sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i rizik, i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

8.8         Pristupanjem i korišćenjem Veb portala Kupac se saglašava i pristaje u potpunosti na odredbe ovih OUP u potpunosti.

9. VLASNIČKA PRAVA I INFORMACIJE O PRODAVCU

9.1         Bilo koja upotreba Veb portala ili OUP Trgovca, u celini ili delimično, njihovo kopiranje i  čuvanje od strane trećih lica, bez dozvole Trgovca je zabranjeno.

9.2        Osnovni podaci o Trgovcu: „Siniša Aleksić preduzetnik Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute WEBSPARK Klenak“ preduzetnik osnovanog u skladu sa pravom Republike Srbije sa matičnim brojem 66006387, poreskim identifikacionim brojem 112294272, i sedištem u Maršala Tita 104, 22424 Klenak.

10. VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi: https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

• u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
• za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
• na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
• okušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
• u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

                Za sva pitanja, primedbe i zahteve u vezi sa prodajom i samim Veb portalom možete nam pisati na e-mail office@steamshopsrbija.com ili info@webspark.rs ili pozvati na broj 061/44-55-259.

SAGLASNOST

KUPAC OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTE ODREDBE I USLOVE IZ OVIH OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA I PRUŽANJA USLUGA PUTEM VEB PORTALA I DA PRIHVATA DA ODABIROM „ACCEPT“/“PRIHVATAM“ DUGMETA I/ILI KORIŠĆENJEM VEB PORTALA USLOVI OVIH OUP POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA.

Ova stranica je poslednji put ažurirana 14.12.2021.

0
0
Vaša Korpa
Vaša korpa je prazna.Vratite se na početnu